top of page

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT, JELENTKEZÉSI ÉS A HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS SZABÁLYAI

A NYILATKOZAT CÉLJA

A jelen nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson az 9lépeps.hu által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről érdeklődő jelentkezések, űrlap kitöltések és hírlevél küldéshez kapcsolódóan. A 9 lépés (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.9lepes.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a hírlevélre regisztrálók személyes adatait kezeli.

Minden tőlünk telhetőt jószándékkal megteszünk az Ön adatainak védelmében. Ha bármilyen kérdése van, vagy Önben felmerül bármilyen kétség, kérem keresse közvetlenül az Adatkezelőt. Készséggel és teljes mértékű együttműködési szándékkal állunk a rendelkezésére! 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Dr. Nagy Tamás

Székhely és levelezési cím: 1063. Budapest, Védő u. 3/B

Telefonszám: +36 70 1980552

Email cím: z.nagytdr@gmail.com

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeljük:

  • név

  • e-mail cím

  • telefonszám

 

1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldésre használja.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 5. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

 

3. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon önkéntesei, munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése feladata.

 

4. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat,  az Adatkezelő elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: info@9lepes.hu

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az info@9lepes.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben sem lesznek újra helyreállíthatók. 

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az Érintett az Info.tv. (2011. évi CXII. tv.), valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 

Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

5. LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélre feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel nem keresi meg az Érintettet. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat egyoldalúan módosítsa.

jogi nyilatkozat

JOGI NYÍLATKOZAT

www.9lepes.hu és a www.kilenclepes.hu oldal felelős szerkesztője, Dr. Nagy Tamás, továbbiakban "Szerkesztő", minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtesz és megtett annak biztosítása érdekében, hogy az internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ha bármilyen kérdése van, vagy Önben felmerül bármilyen kétség, kérem keresse közvetlenül a felelős szerkesztőt. Készséggel és teljes mértékű együttműködési szándékkal állunk a rendelkezésére! 

Felelős szerkesztő:

Név: Dr. Nagy Tamás

Székhely és levelezési cím: 1063. Budapest, Védő u. 3/B

Telefonszám: +36 70 1980-552

Email cím: z.nagytdr@gmail.com

 

1. Szerkesztő sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Szerkesztő nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

2. A www.9lepes.hu és a www.kilenclepes.hu oldalt ún. Zinzino Független Partnerek szerkesztik. Zinzino (Zinzino Sverige AB (556645-5869), Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda, Sweden, továbbiakban Társaság).

 

3. A www.9lepes.hu és a www.kilenclepes.hu oldalon kínált szolgáltatások, a weboldalon lévő és online beteginformációk oktatási célúak és nem helyettesítik az orvosi vizsgálatokat csak kiegészítik azokat. Nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, sem a betegségek diagnosztizálásának, kezelésének vagy megelőzésének és nem helyettesíti az háziorvosának vagy kezelőorvosának véleményét. Egészségügyi panaszok esetén haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát. Nem célunk és nem is sugalljuk, hogy adott betegség 9lépes programmal, vagy a Skandináv Egészségprotokollal gyógyítható lenne. Az érvényes jogszabályok szerint csak és kizárólag a gyógyszer és az Ön kezelőorvosa gyógyít! A Társaság Független Partnerei gyógyulásra vonatkozóan semmilyen kifejezett vagy burkolt ígéretet nem tehetnek a Társaság termékei kapcsán. Továbbá a Zinzino termékeivel kapcsolatban semmilyen terápiás ígéret sem fogalmazható meg, miszerint azok gyógyító vagy ehhez hasonló tulajdonságokkal rendelkeznének. Kivételt képeznek ez alól a Társaság által jóváhagyott anyagokban található engedélyezett állítások. Egyetlen Partner sem állíthatja, hogy a Zinzino termékei segíthetnek vagy hasznosak konkrét betegségek kezelésében vagy megelőzésében. Az ilyen állításokat ugyanis úgy is fel lehet fogni, mintha orvosi vagy gyógyító jellegű tanácsot adnánk, ami sértheti a Zinzino irányelveit, illetve különböző uniós / szövetségi és helyi törvényeket, valamint rendeleteket. A Társaság azt javasolja, hogy az orvosi kezelés alatt álló vagy bármilyen krónikus betegségben szenvedő Vásárlók konzultáljanak a kezelőorvosukkal, mielőtt bármilyen változtatást hajtanának végre az étrendjükben, illetve amikor bármilyen új táplálkozási programba kezdenek. A Társaságnak a táplálkozásban használható termékei az étrend kiegészítésére szolgálnak és nem helyettesítik a változatos étkezést. A Társaság bátorítja az összes Vásárlóját, hogy kérjék ki a táplálkozási és egészségügyi szakemberek tanácsát. 

4. A  www.9lepes.hu és a www.kilenclepes.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Az oldalon szereplő jövedelmekre, bevételekre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek, időben változhatnak, semmilyen ajánlatot, sem garanciát vagy ígérvényt sem tartalmaznak. Erre a honlap szerkesztője nem tesz semmilyen ígéretet, még áttételesen vagy ráutaló, vagy közvetett módon sem. A jövedelmek mértéke és jutalék kiszámításának alapja a Zinzino mindenkori aktuális kompenzációs terve alapján kerül kifizetésre, amelyet a zinzino.com oldalon érhet el, mint egyetlen hivatalos forrást. A Független Partnerek nem nyilatkozhatnak a Társaság nevében és a Független Partnerei a jövelemszerzésre vonatkozóan semmilyen kifejezett vagy burkolt ígéretet nem tehetnek a Társaság nevében.

 

5. A Szerkesztő nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A Szerkesztő nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

4. Szerkesztő honlapjának bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat a Szerkesztő részére elfogadja, hogy a Szerkesztőnek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Szerkesztő az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni kivéve, ha a Felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

5. A Szerkesztő tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

 

6. A Szerkesztő honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

7. Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szerkesztő a fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szerkesztő minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

 

Dr. Nagy Tamás - 2015, 2018, 2021

Zinzino Független Partner
bottom of page