Adatvédelmi Szabályzat

Dr. Nagy Tamás, 1063. Budapest, Védő u. 3/B. (a továbbiakban: „Szerkesztő”) tevékenysége során előfizetői, ügyfelei és partnerei (a továbbiakban: „Felhasználó”) adatainak kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

 

1. A Szerkesztő kizárólag a Felhasználói szerződések megkötése, a szerződések figyelemmel kísérése, a Felhasználók részére történő tájékoztatás, számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, a követelések érvényesítése, illetve hírlevelek küldése, űrlapok kitöltése és e-mail címek kezelése céljából kér adatszolgáltatást.

 

2. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szerkesztő kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szerkesztő kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Szerkesztő ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

 

3. Felhasználói számára a Szerkesztő lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy törölhessék.

 

4. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.


5. A Felhasználói adatokba kizárólag a Szerkesztő erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szerkesztő harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.


6. A Szerkesztő gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.


7. A Szerkesztő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.


8. A Szerkesztő megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az olyan esetlegesen fellépő hibákért, melyek az oldalak nem megfelelő működését és/vagy az adatok elvesztését eredményezik.

Dr. Nagy Tamás - 2015

Jogi nyilatkozat

www.9lepes.hu és a www.kilenclepes.hu oldal szerkesztője, Dr. Nagy Tamás,1063. Budapest, Védő u. 3/B, továbbiakban "Szerkesztő", minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtesz és megtett annak biztosítása érdekében, hogy az internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.

 

1. Szerkesztő sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Szerkesztő nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

 

2. A  www.9lepes.hu és a www.kilenclepes.hu  oldalon kínált szolgáltatások nem gyógyító tevékenységek, kizárólag az egészség megőrzésére irányulnak. E tevékenység keretén belül nem végzünk gyógyító-betegellátó tevékenységet. A szolgáltatásaink nem helyettesítik az Ön háziorvosi, szakorvosi ellátását, ezért javasoljuk, hogy egészségügyi panaszai estén, továbbra is forduljon saját háziorvosához.

A  www.9lepes.hu és a www.kilenclepes.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Senkit sem bátorítunk a jelenlegi gyógyszerezésének megváltoztatására, vagy elhagyására. Nem célunk és nem is sugalljuk, hogy adott betegség 9lépes programmal, vagy a Skandináv Egészségprotokollal gyógyítható. Az érvényes jogszabályok szerint csak és kizárólag a gyógyszer gyógyít! 
A Zinzino Független Partnerei gyógyulásra vonatkozóan semmilyen kifejezett vagy burkolt ígéretet nem tehetnek a Társaság termékei kapcsán. Továbbá a Zinzino termékeivel kapcsolatban semmilyen terápiás ígéret (még személyes tapasztalat formájában sem) fogalmazható meg, miszerint azok gyógyító vagy ehhez hasonló tulajdonságokkal rendelkeznének. Kivételt képeznek ez alól a Társaság által jóváhagyott anyagokban található engedélyezett állítások. Egyetlen Partner sem állíthatja, hogy a Zinzino termékei segíthetnek vagy hasznosak a betegségek kezelésében vagy megelőzésében. Az ilyen állításokat ugyanis úgy is fel lehet fogni, mintha orvosi vagy gyógyító jellegű tanácsot adnánk, ami sértheti a Zinzino irányelveit, illetve különböző uniós / szövetségi és helyi törvényeket, valamint rendeleteket. A Társaság azt javasolja, hogy az orvosi kezelés alatt álló vagy bármilyen krónikus betegségben szenvedő Vásárlók konzultáljanak a kezelőorvosukkal, mielőtt bármilyen változtatást hajtanának végre az étrendjükben, illetve amikor bármilyen új táplálkozási programba kezdenek. A Társaságnak a táplálkozásban használható termékei az étrend kiegészítésére szolgálnak és nem helyettesítik a változatos étkezést. A Társaság bátorítja az összes Vásárlóját, hogy kérjék ki a táplálkozási és egészségügyi szakemberek tanácsát.

 

3. A Szerkesztő nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A Szerkesztő nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

4. Szerkesztő honlapjának bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat a Szerkesztő részére elfogadja, hogy a Szerkesztőnek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Szerkesztő az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni kivéve, ha a Felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

5. A Szerkesztő tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

 

6. A Szerkesztő honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

7. Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szerkesztő a fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szerkesztő minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

 

Dr. Nagy Tamás - 2015